เปิดโอกาสในการเรียนรู้วิชาสารพัดช่าง
หยุดฝันที่เราใฝ่คว้าให้เป็นจริง
การเรียนรู้ที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ร้องเพลงได้ไพเราะต้องมีความขยัน
ผู้ถือฝันเพื่ออนาคตของชาติ
บุคคลที่เข้ารับการศึกษาทางทหาร
การเรียนที่บงบอกถึงอนาคต
ผู้ช่วยพยาบาลรับจ้างเอกชน
การเรียนเพิ่มเติมสร้างความรู้มหาศาล
จบปริญญามามีงานให้ทำแน่นอน
BACK