บทบาทด้านการศึกษาในประเทศไทย

การศึกษาควรเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังให้เด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสังคม การเรียนรู้ควรเน้นไปที่ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความหลากหลาย เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีความเตรียมพร้อมในการเตรียมลูกหลานให้มีความพร้อมในการออกไปเผชิญหน้ากับโลกกว้าง การเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับสังคม ได้รับความรู้ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อนำไปใช้หาเลี้ยงปากท้องตนเอง

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะกลายเป็นศูนย์กลางความรู้ที่ใหญ่สุดเท่าที่จะหาได้ สถานที่สำหรับครูและนักเรียนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้คนรอบกับชุมชน ครูในสภาพแวดล้อมใหม่นี้จะกลายเป็นที่มอบข้อมูลมากมายให้เด็ก ๆ สามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นภูมิปัญญา มีนักวิชาการมากมายได้ทำการกลั่นกรองแล้วว่าเด็กสมัยใหม่ควรจะต้องประกอบไปด้วยทักษะใดบ้าง ถึงจะประสบความสำเร็จในการศึกษาในระบบปัจจุบันนี้ได้ หัวข้อด้านล่างนี้คือทักษะจำนวนหนึ่งที่สำคัญและไม่ควรขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง

Education-Thailand

1.ความสามารถที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม

2.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.ทักษะการนำเสนอด้วยวาจา

4.ทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6.ความเต็มใจที่เรียนรู้ในเรื่องการเป็นพลเมือง

7.ความสามารถในการดำเนินการวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา

8.มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการทำงานใหม่

ความสำคัญทางการศึกษา

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษย์ เราไม่มีทางที่จะจุดไฟติดตั้งแต่ยุคหินถ้าปราศจากการทดลองและการเรียนรู้ ในสมัยก่อนเรายังไม่มีระบบการศึกษาที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เราเรียนรู้จากการทดลองผิดถูกจนกว่าจะสำเร็จจนในที่สุดการทดลองในอดีตได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลาน การศึกษาในปัจจุบันนี้สำคัญอย่างมาก บางคนศึกษาเพื่อที่จะทำตามความฝันของตนเองอย่างเช่นศิลปินมากมาย ท้ายที่สุดแล้วทุกคนควรได้รับการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงาน ความรู้ในการทำเกษตรกรรม ความรู้ในด้านสุขภาพร่างกาย

การไม่ได้รับการศึกษาอย่างถูกตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้เด็กที่โตมามีคุณภาพชีวิตต่ำ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะใช้ประกอบอาชีพ ไม่สามารถเข้าทำงานบริษัทที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาที่เป็นใบรับรองความรู้จากการจบการศึกษาภายในโรงเรียน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออาชีพแรงงานทั่วไป ซึ่งอยู่ในฐานะอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงกว่าเพื่อนๆ ที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียน จึงเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากอย่างไรในปัจจุบัน