พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มาจากแนวคิดของรัฐบาลซึ่งมีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดล ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศซึ่งมีรายได้ปาน กลางไปยังประเทศที่มีรายได้สูง โดยการพัฒนาประเทศยุคใน Thailand 4.0 ให้ยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ ให้ผู้เรียน นําเอาองค์ความรู้ ซึ่งมีอยู่ทุกแห่งหนบนโลกใบนี้ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนานำมานวัตกรรมต่างๆ พร้อมนำมาตอบสนองความต้องการของสังคม และผู้มีหน้าที่โดยตรงต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก็คือครู เพราะฉะนั้นครูจึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะเพียงพอ เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันเหมาะสม โดยครูจะต้องสามารถสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้เอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการต่อยอดไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณา อันไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ จนนำไปสู่การตัดสินใจประเมินหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิม นักเรียนทุกคนดึงทักษะเฉพาะตัวของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ที่นำไปสร้างประโยชน์จริงได้เป็นอย่างดี และมีคุณภาพชั้นเยี่ยมอันทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

Thailand-4.0-

โดยการสอนในยุคใหม่นี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลผลิตได้ด้วยตัวเอง สอนเน้นการคิด การประดิษฐ์การสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ พร้อมนำมาบูรณาการความรู้กับของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกัน จนสามารถผลิตเป็นผลงานของตัวเองได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วย การสอนแบบนี้มีจุดประสงค์ คือ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ ไม่ใช่ท่องตามกันมาเหมือนอย่างเช่นในอดีต เพื่อผลักดันให้คนในประเทศมีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ผลิตผลงานใหม่ๆ ขึ้นมา โดยไม่ต้องคอยบริโภคสิ่งที่ประเทศอื่นยื่นมาให้เพียงอย่างเดียว นักเรียนในยุค Thailand 4.0 จะต้องเป็นบุคลากรของประเทศที่มีศักยภาพมากพอ ในการสร้างนวัตกรรมอันล้ำสมัย จนสร้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อดูดเงินเข้าประเทศไทยและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำ นักเรียนจำเป็นต้องมีหลายอย่างผสมอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถเหล่านี้

  • การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
  • การคิดสร้างสรรค์(creative thinking)
  • การคิดผลิตภาพ (productive thinking)
  • การคิดรับผิดชอบ (responsible thinking)

มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนในทุกขั้นตอน รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลผลิตที่ตนสร้างขึ้นโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย