มิติการศึกษาในอนาคต

มิติการศึกษา เป็นรูปแบบการศึกษาที่นักวิจัยและนักทฤษฎีรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อกำหนดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ แบ่งออกเป็นห้าประเภทด้วยกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า “การเรียนรู้ห้ามิติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ต้องการประสบความสำเร็จ โดยจะต้องมุ่งเน้นในสามสิ่งคือ “รักษาการเรียนรู้” สอง คือ ศึกษากระบวนการเรียนรู้ สาม คือ วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมิน โดยมิติทั้ง 5 ประกอบไปด้วย

มิติที่ 1: ทัศนคติและการรับรู้

ทัศนคติมีผลต่อความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่นหากนักเรียนมองว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นระเบียบ พวกเขาแนวโน้มที่จะมีการเรียนรู้น้อยลง ในทำนองเดียวกันถ้านักเรียนมีทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับงานในชั้นเรียนพวกเขาอาจใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น องค์ประกอบสำคัญของการสอนที่มีประสิทธิภาพคือช่วยให้นักเรียนให้มีทัศนคติที่ดี มีความต้องการใฝ่รู้

มิติที่ 2: ได้รับและบูรณาการความรู้

การช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนกำลังเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ พวกเขาจะคอยมีคนแนะนำเกี่ยวกับความรู้ที่เขาเพิ่งได้รับเข้าไป ช่วยจัดระเบียบข้อมูลนั้น ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาที่ฝังอยู่ในความทรงจำ เมื่อนักเรียนได้รับทักษะใหม่พวกเขาจะต้องเรียนรู้รูปแบบของมันด้วย จากนั้นให้สร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้เรียน ท้ายที่สุดคือการปรับให้ข้อมูลทั้งหลายสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุด

Educational-photo

มิติที่ 3: ขยายขอบเขตความรู้

การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การแสวงหาความรู้ ควรวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้อย่างจริงจังโดยใช้กระบวนการทางเหตุผล กระบวนการใช้เหตุผลทั่วไปสำหรับปรับแต่งองค์ความรู้มีดังต่อไปนี้ การจำแนกประเภท, เปรียบเทียบ, สรุป, การให้เหตุผลเชิงอุปนัย, การให้เหตุผลแบบนิรนัย, วิเคราะห์ข้อผิดพลาด – วิเคราะห์มุมมองของตน

มิติที่ 4: ใช้ความรู้อย่างมีความหมาย

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ความรู้เพื่อทำงานที่เกิดประโยชน์ ตัวอย่างเช่นในตอนแรกเราอาจเรียนรู้เกี่ยวกับไม้เทนนิสโดยการพูดคุยกับเพื่อนหรืออ่านบทความเกี่ยวกับพวกมัน อย่างไรก็ตามเราเรียนรู้เกี่ยวมันได้พอสมควร แต่เมื่อเราพยายามที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อไม้เทนนิสแบบไหน ให้แน่ใจว่านักเรียนมีโอกาสใช้ความรู้ที่มีอย่างเป็นประโยชน์ ถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการเรียนการสอน

มิติที่ 5: ลักษณะความคิด

ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือผู้ที่สามารถพัฒนานิสัยได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบคอบ คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้ง่ายขึ้น นิสัยทางจิตใจเหล่านี้ประกอบไปด้วย ความต้องการแสวงหาความถูกต้อง, มีจิตใจที่เปิดกว้าง, ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับความรู้สึก – ระดับความรู้ของผู้อื่น สุดท้ายคือการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม