about

ศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยปัญหาที่ทำให้เกิดความล่มจมของประเทศชาติ หากต้องการที่จะทำการแก้ไขแล้วนั้นจำเป็นต้องดำเนินการหลายอย่าง เพื่อทยอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทยที่นับวันมีแต่เรียนแล้วถอยหลังลงๆ ซึ่งนี่นับเป็นความล้มเหลวระดับชาติอย่างแท้จริง โดยคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในประเทศไทยแทบจะเรียกได้ว่าแย่ถึงแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปัญหาหลักที่เกิดนั้นมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการเรียนการสอน หรือจากตัวบุคลากรผู้ที่นำมาสอน หรืออาจจะเป็นหลักสูตรการศึกษา สุดท้ายของปัญหาคือเด็กนักเรียนไทย เนื่องจากการจัดการบริหารระบบของประเทศไทยนั้นยังทำได้ไม่ดีพอ นำงบประมาณมาเน้นไม่ตรงจุด การโฟกัสของกระทรวงการศึกษาประเทศไทยนั้น เพราะว่าหากนำไปจัดการในเรื่องอื่นๆ อาจจะเป็นเรื่องพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อให้นักเรียนที่ได้มามีคุณภาพเพิ่มขึ้น อย่างเช่น โรงเรียนบางแห่งที่ไกลๆสักหน่อยไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้หรือไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ทำให้การติดต่อสื่อสารหรือการเรียนการสอนอยู่ในวงที่แคบศึกษาเพีย งแต่ในตำรากับข้อมูลที่ครูป้อนให้อย่างเดียว ทำให้ความรู้ของเด็กนักเรียนไทยก็จะมีเพียงแค่เท่าที่ครูมอบให้เท่านั้น ดังนั้นอุปกรณ์ส่วนการศึกษานี้จึงเป็นส่วนสำคัญไม่ใช่เอาไปทุ่มกับงบประมาณในด้านอื่นๆ ทำให้ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลกับการศึกษาจริงๆ อีกส่วนหนึ่งคือฐานเงินเดือนครูซึ่งเงินเดือนแรกเข้าของครูนั้นอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้คนที่จะมาเป็นครูตอนนี้น้อยมากและคนที่มาเป็นครูส่วนใหญ่ในสมัยนี้คือไม่มีจรรยาบรรณของการเป็นครู จึงกลายเป็นว่าคนมาเป็นครูในสมัยนี้ไม่มีทั้งคนเก่งและก็ไม่มีทั้งจรรยาบรรณในการเป็นครู อีกอย่างหนึ่งคือระบบเส้นสายว่าทำงานอยู่กับคนไหนแล้วจะได้เลื่อนขั้น แล้วประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไร