พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มาจากแนวคิดของรัฐบาลซึ่งมีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดล ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศซึ่งมีรายได้ปาน กลางไปยังประเทศที่มีรายได้สูง

วิธีพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

เมื่อพูดถึง ‘การศึกษา’หลายๆมักจะนึกถึงห้องเรียน , ปากกา , ข้อสอบวัดมาตรฐาน , การเรียนอย่างหนักหน่วง แต่แท้แล้วการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัด จากเครื่องแบบ , เพศ , ฐานะทางการเงิน , วัย เพียงเท่านั้น เพราะมนุษย์ในปัจจุบันนี้