บทบาทด้านการศึกษาในประเทศไทย

การศึกษาควรเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังให้เด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสังคม การเรียนรู้ควรเน้นไปที่ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความหลากหลาย เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา