การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในห้องเรียนเพราะมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงขอมูลมากมายที่สามารถช่วยในพัฒนางานวิจัย และพัฒนาทักษะการสื่อสารในขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

บทบาทด้านการศึกษาในประเทศไทย

การศึกษาควรเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังให้เด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสังคม การเรียนรู้ควรเน้นไปที่ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความหลากหลาย เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

มิติการศึกษาในอนาคต

มิติการศึกษา เป็นรูปแบบการศึกษาที่นักวิจัยและนักทฤษฎีรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อกำหนดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ แบ่งออกเป็นห้าประเภทด้วยกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า “การเรียนรู้ห้ามิติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ต้องการประสบความสำเร็จ โดยจะต้องมุ่งเน้นในสามสิ่งคือ

พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มาจากแนวคิดของรัฐบาลซึ่งมีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดล ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศซึ่งมีรายได้ปาน กลางไปยังประเทศที่มีรายได้สูง

วิธีพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

เมื่อพูดถึง ‘การศึกษา’หลายๆมักจะนึกถึงห้องเรียน , ปากกา , ข้อสอบวัดมาตรฐาน , การเรียนอย่างหนักหน่วง แต่แท้แล้วการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัด จากเครื่องแบบ , เพศ , ฐานะทางการเงิน , วัย เพียงเท่านั้น เพราะมนุษย์ในปัจจุบันนี้