ศึกษาศาสตร์และเข้าใจในธรรมชาติของโลก

โลกใบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าด้วยศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่มามีชีวิต โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยการมอบความรู้ที่มีอยู่มากมายรอบๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบขั้นตอนการเกิดของอะไรก็ตามบนโลก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า วิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นแบ่งได้คร่าวๆ 2 ประเภท ซึ่งจะแบ่งแยกตามจุดประสงค์ที่เราต้องการจะเรียนรู้ตาม ได้แก่

nature

1.วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่จะเน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆบนโลก ตามกฎและทฤษฎีของธรรมชาติ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นและเป็นไปตามหลักการ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆโดยการค้นหาข้อมูลไม่สนใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหลักการวิทยาศาสตร์เหล่านี้คนเราสามารถหยิบยกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังแบ่งกลุ่มย่อยได้อีก 3 อย่างคือ วิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งวิทยาศาสตร์ตัวนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่งประกอบ ด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น ถัดมาเป็น วิทยาศาสตร์กายภาพที่ว่าด้วย เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก ไม่ว่าจะเป็น สัตว์วิทยากล่าวถึงสัตว์จำนวนมากและ พฤกษศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆบนโลก ท้ายที่สุดของวิทยาศาสตร์สาขาแยกย่อยนี้คือ วิทยาศาสตร์สังคม ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดระบบต่างๆในการให้การศึกษาความรู้ของมนุษย์เพื่อให้ดำรงชีพอย่างเป็นระบบแบบแผนเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้

2.วิทยาศาสตร์ประยุกต์คือวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเน้นประโยชน์ให้แก่มนุษย์ด้วยกันเองทางการกระทำมากกว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงในหนังสือ โดยการประยุกต์จากวิยาศาสตร์บริสุทธิ์ คิดค้นดัดแปลงแก้ไข้ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่มนุษย์บนโลก โดยใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จัดลำดับแบ่งขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ด้วยกัน 6 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริง ซึ่งเกี่ยวกับหลักความเป็นจริงบนสากลโลก มโนมติ ตามด้วยหลักการที่จะต้องมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมุติฐานกับเรื่องต่างๆ ตามด้วยกฎและทฤษฏีของโลก